Испитни програми

Испитни програми за општообразвни предмети за ученици кои завршиле средно образование со тригодишно траење и продолжуваат во средно образование со четиригодишно траење од ист или сроден наставен план

>Решение
>Македонски јазик и лиретатура
>Албански јазик и литература(Gjuhe shqipe dhe letersi)
>Турски јазик и литература(Turk dili ve edebiyati)
>Англиски јазик
>Француски јазик
>Руски јазик
>Германски јазик
>Математика